güvenilir kaynak casibom giriş maritbet
SON DAKİKA
Hava Durumu

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazının Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:49
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.12.2020 21:49

İSA PEYGAMBER

                Bu genel bilgiler göstermektedir ki İsa peygamber Hz. İbrahim’in sonradan doğan oğlu İshak peygamber soyundan gelmektedir. Dolayısıyla İsrail kavminden Musevi toplumundan gelen bir peygamberdir her ne kadar doğu toplumlarında soy esası akrabalık bağı baba soyundan gelir diye kabul edilse de İsa peygamberin babasız olması nedeni ile soy derecesi annesi Meryem üzerinden dile getirilir. Meryem’in soyu İmran soyu olarak kutsal kitaplarda bilhassa Kuranı Kerim’de belirtilmektedir. Dolayısıyla İsa peygamber annesinin soyu olan İmran soyu üzerinden İshak peygambere ve onun babası İbrahim peygambere bağlanmakta kabul edilmektedir. Hal böyle olmasına karşılık İsa peygamber inanmayan çağdaşı İsrail toplumu onu Ortadoğu’ya da hakim olan Roma imparatorluğu valisine şikayet edip öldürmesini sağlamışlardır. Gerçi Semavi dinlere de göre Hristiyanlık ve İslamiyet’e göre öldürülmesi tartışılmalıdır. Bu dinlere göre Romalılar ve şikayetçi Yahudiler İsa peygamberi öldürdüklerini sanmışlardır. Yine Hristiyan ve İslam toplumlarında aslında İsa’nın değil onun saklandığı yeri ihbar eden havarisinin İsa zannedilerek onun öldürüldüğü şeklinde bir inanç rivayeti mevcuttur. Bu rivayete inananlara göre yüce Allah İsa’yı göğe aldığı gibi onu ihbar eden havarisine İsa’nın benzeri bir surat ve beden yapısı görüntüsü verdiğinden Romalı askerler ve şikayetçi Yahudi toplumu liderleri bu havariyi yakalayarak mahkum etmişler. Ve çarmıha gererek işkenceli bir şekilde öldürmüşlerdir. Bu rivayet ve bu rivayetle dile getirilen anlatımlar İsa’nın canlı olarak göğe alınması dahil bugünkü Hristiyan teolojisine yani Hristiyan inancına ters bir durum ve görünüm yaratmaktadır. Çünkü bugünkü Hristiyan inancında İsa peygamberin insanlığın ve Hristiyanların daha doğrusu inananların acılarının sona ermesi günahlarına kefaret olmak üzere kendini kurban adamış ve kurban olarak öldürülmüştür. Bu tür bir inanç yani İsa’nın kurban olduğunun kabulünü getiren bir itikat İsa peygamberin çarmıha gerilip acılar çekerek ölmüş olduğunu kabul demektir. Üstelik İsa peygamber hakkında en sağlam kaynak olan Kuranı Kerim’de de İsa peygamberin ölmediği konusunda kesin bir ifadede yoktur ancak onu öldürdüklerini söyleyenlerin öldüklerini sandıklarını belirten bir ifade mevcuttur. Bu konudaki çelişkili ifadeler farklı kutsal kitaplarda farklı anlatımlarla yer almaktadır. Bu konunun yani İsa peygamberin öldürülmesi konusundaki ifadelerin en doğrusunu İsa’nı ölmeden mi öldükten sonra mı göğe alındığının en doğru anlatımını Kuran, sure ve ayetlerle dile getirmemizin doğru olacağı şüphesizdir. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün Hristiyanların önemli bir ibadet objesi olan eskilerin stavroz dediği haç İsa peygamberin gerildiği çarmıha taklitten doğmuş bir objedir. Gerçek haç denilen şekil ilkçağ uygarlıklarında ve dini inançlarında görülen bir objedir. Yıldız şeklinin tanrıça timsali olarak paralarında görüldüğü ilk uygarlık Sümer uygarlığıdır. Sümer şehir devletlerinden kalan paralarında görülen haç şeklini Sami uygarlıklarında da görülmesi, Asur uygarlığı suçluların cezalandırılmasında çarmıha gerilmesi de dikkat çekicidir. Mısır, Anadolu ve Yunan mitolojisinde de yıldızların tanrı sayıldığı tanrıça sayıldığı haç veya benzeri timsallerle onlardan kalan resim ve fresklerde görülebilmektedir. Musevi inancında önemli bir yeri olan Süleyman peygamberin yüzüğünün taşının beş köşeli yıldız şeklindeki taşı da bir yıldız sembolü olduğu gibi çarmıha gerilmiş bir insan şeklini temsil etmesi de kabul edilebilecek bir görünümdür.  Haç objesinin Roma uygarlığında askeri olayların önünde taşınan bir timsal olarak görüldüğü Roma resimlerine de rastlanmıştır. Bu nedenle haçın Hristiyan dininde ibadet için önemli obje olmasının sebebini sadece İsa’nın gerildiği araç olmasında görmek belki de hatalıdır. Belki haçın Hristiyanlar için önemli obje olmasında ilkçağ uygarlıklarının dini inançlarında tanrıça timsali olan yıldız şekli ve onun aynı sayılan haçın bu uygarlıkların etkisiyle Hristiyan inancında da yer almayı getirdiğini düşünmekte mümkündür. Hangi sebeple olursa olsun bugün haç denilen obje Hristiyan inancında ve dünyasında İsa peygamberi temsil eder bu nedenle ona karşı yapılan ibadetler İsa’ya yönelik olup onun karşısında gerçekleştirilen dualar ve istekler İsa peygamberden dilenmekte ve istemektedir. Bu nedenle bu davranışın putperestlikten, İslam inancına göre Allah’a şirk koşmaktan başka bir şey olmadığı ortadadır. Yeri gelmişken şunu da vurgulamak isterim ki Yahudiliği timsali olan Süleyman peygamberin yüzük taşının beş köşeli yıldız olması, Hristiyan dininin timsali olan haçın yıldız şeklini taklit eder şekilde olması, İslamiyet’in timsalinin hilal olması bu üç timsalinde gök cisimlerinin ışık veren cisimlerinin temsilcisi olması oldukça anlamlıdır. Bu benzerlik, bu üç dinin hatta yeryüzündeki bu dinlerin dışındaki dinlerin oluşumunda akaitlerinde göğün ve ışığın önemli yerinin olduğunu ortaya koyan bir durum söz konusu olduğunu söylemek mümkündür. İsa peygamberin Hristiyan inancının dışında dolaylı yollarla İslamiyet’e de etkilerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu etkilerden ilki İsa peygamberin kıyamet öncesinde tekrar yeryüzüne inip Mesih adı ile Mehti adlı birisine yardımcı olarak dünyaya İslam inancı doğrultusunda yeni bir şekil vereceğine dair bir inancın İslam dünyasında ortaya çıkması şeklindedir. İkincisi ise Hristiyan dünyasında görülen Allah, İsa, Meryem üçlemesi gibi bir üçlemenin İslam dünyasında Allah, Muhammed, Ali üçlemesi şeklinde bir üçlemenin ortaya çıkarılmasıdır. Üçüncüsü ise Hristiyanlar adına İsa peygamberin kendini kurban etmesi inancına benzer inancın İslam dünyasında Hz. Ali şahsında görülmesi şeklindedir. Çünkü bir kısım İslam ahalide Hz. Ali’nin bazı ibadetleri kendileri adına yapmış olduğundan aynı Hristiyanların İsa’nın kendilerinin uğruna kendini kurban etmesine benzer bir durum söz konusudur.  Mesela bir kısım İslam kitlesinin Hz. Ali’nin kendileri adına namaz kıldığından vakit namazlarında beş vakit namaz kılmaya özen göstermemesi şeklindeki uygulamanın temelinde bu tür bir etkiyi söylemek mümkündür. Bu bilgilerden sonra Kuran dışı kaynaklardan İsa’nın yaşamı hakkında bilgilere bakarsak gelen kaynaklardan şu bilgileri görürüz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.